Integritetspolicy

Integritetspolicy Bofint Städservice Sverige AB

 1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur

Bofint Städservice Sverige AB, org. nr. 556995-1568 (”Bofint”, ”vi”, ”oss”)

info@Bofint.se

samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller vid beställning av tjänster och vid annan kontakt med oss. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Bofint är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna beställa våra tjänster och för att du ska kunna kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Bofint samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du begär en offert, när du beställer en tjänst, när du registrerar dig för mottagning av nyhetsbrev eller när du på annat sätt har kontakt med Bofint.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?

När du begär offert eller ställer en fråga via kontaktformulär, e-post eller telefon

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som begär offert eller ställer en fråga är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Bofint behandlar dessa uppgifter för att kunna lämna uppgifter om oss och för att kunna besvara din fråga eller förfrågan. Den lagliga grunden för denna behandling är att Bofint har ett berättigat intresse av att kunna besvara frågor och tillhandahålla kunder och potentiella kunder information. Uppgifterna behandlas för detta ändamål i 1 år.

När du beställer en tjänst av oss

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som beställer tjänst av oss är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Om du i samband med beställning av tjänsten begär att en ansökan om skatteavdrag genomförs samlar vi även in ditt personnummer.

Bofint behandlar dessa uppgifter för att kunna utföra beställd tjänst, fullfölja ansvarstid för utförd tjänst, fakturera dig och korrespondera med dig. Den lagliga grunden för denna behandling är att den krävs för att fullgöra avtalet om utförande av tjänst mellan dig och Bofint. Uppgifterna behandlas för detta ändamål i tre år från att tjänsten utförts, förutsatt att full betalning har erlagts.

När du beställer tjänst av oss och en faktura utfärdas behandlas ditt namn och din adress för att kunna upprätthålla en korrekt bokföring. Den lagliga grunden för denna behandling är att den krävs för att Bofint ska kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som föreligger enligt gällande bokföringslag. Uppgifterna behandlas för detta ändamål under sju år från det kalenderår då respektive räkenskapsår avslutats.

När du beställer tjänst av oss behandlas ditt namn och din e-postadress för att sända dig marknadsföring och erbjudanden som rör Bofints tjänster och produkter. Den lagliga grunden för denna behandling är att Bofint har ett berättigat intresse av att visa upp sin fulla tjänstekatalog för dig som är kund. Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att vi utfört den tjänst du beställt av oss. Du har när som helst möjlighet att invända mot marknadsföring genom att kontakta oss.

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som väljer att få vårt nyhetsbrev är:

 • Namn
 • E-postadress

Bofint behandlar dessa uppgifter för att månatligen sända dig ett nyhetsbrev som rör oss, våra tjänster och aktuella kampanjer. Den lagliga grunden för denna behandling är att du har samtyckt till den vid registrering för nyhetsbrevet. Du har när som helst möjlighet att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

 1. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling
Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att besvara frågor Berättigat intresse
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Ett år
För att kunna utföra beställd tjänst, fullfölja ansvarstid för utförd tjänst, fakturera dig och korrespondera med dig Fullgörande av avtal mellan dig och Bofint
 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Tre år från att tjänsten utförts
För att kunna upprätthålla en korrekt bokföring Fullgörande av rättslig förpliktelse
 • Namn
 • Adress
Sju år från det kalenderår då respektive räkenskapsår avslutats.

 

För att visa vår tjänstekatalog för kunder när de beställer en tjänst Berättigat intresse
 • Namn
 • E-postadress
Till dess att tjänsten utförts
För att sända dig ett nyhetsbrev som rör oss, våra tjänster och aktuella kampanjer Samtycke
 • Namn
 • E-postadress
Till dess att du återkallar ditt samtycke
 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Bofint kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Bofints rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Bofint kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Bofints koncernbolag, leverantörer av IT-tjänster, leverantörer av kommunikationstjänster och andra samarbetspartners.

Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Bofint om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Bofints rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 1. Ändring av integritetspolicy

Bofint har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Bofint kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

 1. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Bofint har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 1. Dina rättigheter

Bofint ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Bofint kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag rörande vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 5. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Bofint kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter. Du har rätt att efterfråga dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 1. Kontaktinformation

Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan

Bofint Städservice Sverige AB

Bäckstensgatan 11C

431 49 Mölndal
info@bofint.se