Villkor företag (engångsjobb)

Bofint Städservice Sverige AB

Allmänna villkor för tjänst – Företag

1. Allmänt

1.1 Dessa Allmänna villkor gäller när Bofint Städservice Sverige AB (Bofint) utför en tjänst (Tjänsten) för ett företag (Företaget).

2 Uppdragets omfattning och eventuell avbokning av uppdrag

2.1 Bofint ska utföra Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i enlighet med den checklista som Bofint alltid tillämpar vid städning.

2.2 Företaget äger rätt att omboka och avboka Tjänsten, förutsatt att sådan avbokning eller ombokning sker senast 14 dagar innan Tjänsten ska utföras.

2.3 Vid avbokning som sker senare än vad som anges i punkten 2.2 debiteras Företaget till fullo, som om Tjänsten hade utförts. Avbokning bör ske genom e-post till info@bofint.se.

2.4 Bofint äger rätt att omboka Tjänsten till av Företaget angiven e-postadress samt sms via telefon. Vid sådan ombokning ska Bofint istället utföra Tjänsten på annan tid inom 4 arbetsdagar som Bofint och Företaget kommer överens om.

2.5 Bofint äger rätt att begära kreditupplysning på Företaget. Bofint äger alltid rätt att avböja utförande av Tjänst om Bofint bedömer att resultatet av kreditupplysningen inte är tillfredsställande.

3. Åtkomst till utrymme och avvikande förhållande avseende utrymmets skick

3.1 Företaget åtar sig att tillgodose Bofint fri åtkomst till utrymmet där Tjänsten ska utföras vid varje tillfälle. Med fri åtkomst avses att Bofint har tillgång till utrymmet på utsatt tid och kan lämna det på utsatt tid. Om Tjänsten inte kan utföras för att Bofint inte får fri åtkomst till utrymmet på utsatt tid äger Bofint rätt att fakturera Företaget full betalning som om Tjänsten hade utförts.

3.2 Bofint ska beredas tillgång till alla de utrymmen som krävs för Tjänstens utförande. För det fall Bofint inte bereds tillträde till utrymmet till viss del, eller i sin helhet, och detta medför att Bofint inte till viss del eller i sin helhet kan utföra Tjänsten ska Bofint likväl erhålla full ersättning som om Tjänsten hade utförts.

3.3 Är utrymmet där Tjänsten ska utföras avvikande på ett sådant sätt att:

• det föranleder mer omfattande arbete än vad som skäligen kan krävas utifrån vad som kan anses vara normalt för liknande utrymmen, eller
• det avviker från vad Företaget har uppgivit, eller
• det får anses avvikande med hänsyn till omständigheterna i övrigt,

Skall Bofint kontakta Företaget. Företaget har rätt att välja om:

• Bofint ska utföra Tjänsten och debitera sin extra nedlagda tid i enlighet med Bofints ordinarie timpriser, eller om
• Bofint ska avstå från att utföra Tjänsten. Företaget debiteras i så fall inte för den del av Tjänsten som Bofint avstår från att utföra.

Om Företaget inte anträffas via de kontaktuppgifter som Företaget har lämnat till Bofint, skall Bofint äga rätt att välja ett av de två möjliga tillvägagångssätten. Bofint äger alltid rätt till ersättning för utförd del av Tjänsten.

3.4 För det fall Företaget i förväg får kännedom om omständigheter som medför att Tjänsten inte kan utföras eller att Tjänsten kräver en mer omfattande insats enligt punkten 3.3 ska Företaget så snart den fått kännedom om omständigheten, kontakta Bofint och informera om detta. Bofint äger då rätt att antingen avsäga sig eller att utföra Tjänsten vid ett senare tillfälle.

4. Behandling av personuppgifter.

4.1 När Företag träffar avtal med Bofint om utförande av Tjänst kan kontaktpersons personuppgifter komma att behandlas av Bofint. Utförlig information om vilka personuppgifter som behandlas och varför finns i form av integritetspolicy på www.bofint.se.

5. Priser och fakturering m.m.

5.1 Priset för Tjänsten är alltid estimerat om inte särskilt avtal träffats där ett fast pris eller ett takpris framgår. Detta innebär att både prisuppgift från hemsidan och kundservice är estimerad.

5.2 Fakturering för Tjänsten sker månadsvis i efterskott med betalning inom 20 dagar. Efter förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande räntesats enligt 6 § räntelagen (1975:635). Bofint kan emellertid begära förskottsbetalning och då häva avtalet om utförande av Tjänst om sådan förskottsbetalning uteblir.

5.3 Bofint skickar faktura via e-post. Vid förfrågan ombesörjer Bofint pappersfaktura mot en administrativ avgift om 35 kr per faktura.

5.4 De priser som anges av Bofint är priser exklusive moms.

5.5 Vid särskilda kampanjer eller erbjudanden kan andra priser och/eller betalningsvillkor gälla.

6. Städutrustning

6.1 Bofint tillhandahåller all nödvändig utrustning för utförande av Tjänst, om inte annat överenskommits mellan Parterna.

7. Reklamation och försäkring

7.1 Bofint innehar sedvanlig ansvarsförsäkring, vilken ska täcka sådan sak- eller personskada som orsakas av Bofints personal på grund av oaktsamhet i samband med utförandet av Bofints tjänster. Om försäkringen inte helt eller delvis täcker uppkommen skada har Bofint inget ansvar för skadan.

7.2 Reklamation på grund av att Företaget anser att fel föreligger i utförd Tjänst ska göras inom 12 timmar från Tjänstens utförande genom e-post. Reklamation ska alltid innehålla bild- eller videomaterial som bekräftar påstådd felaktighet i Tjänsten. Om Bofint bedömer att det föreligger brist i utförande ska Bofint inom två arbetsdagar avhjälpa bristen. Någon ytterligare påföljd än sådant avhjälpande äger Företaget inte göra gällande. Om Bofint inte avhjälper fel i utförd Tjänst, så har Företaget i stället rätt till prisavdrag.

8. Tvist

8.1 Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol och av svensk rätt.