Villkor företag (abonnemang)

Bofint Städservice Sverige AB

Allmänna villkor för näringsidkare

1. Allmänt

1.1 Dessa Allmänna villkor gäller när Bofint Städservice Sverige AB, 556995-1568 (Bofint) tillhandahåller ett abonnemang (Abonnemanget) till ett företag eller en organisation (Kunden).

1.2 De Allmänna villkoren kompletteras vid Abonnemang av särskilt avtal, (Abonnemangsavtalet), bilaga 1. Inom ramen för Abonnemanget kan tilläggsbeställning komma att ske, ”Tilläggstjänsten”. Detta sker på villkor som överenskommes skriftligt.

1.3 Om inget annat uttryckligen anges gäller dessa Allmänna Villkor för både utförande av Abonnemang och Tilläggstjänst.

1.4 De Allmänna villkoren har företräde framför Abonnemangsavtalet och avtalet om Tilläggstjänst.

2. Förändringar i de allmänna villkoren

2.1 Ändringar som Bofint genomför i de Allmänna Villkoren blir gällande 30 dagar efter det att de har kommunicerats och godkänts av kunden.

3 Uppdragets omfattning och avbokning

3.1 Uppdrag vid Abonnemang utgår från en arbetsbeskrivning som utarbetas i samråd med kunden och som framgår av bilaga till Abonnemangsavtalet.

3.2 Avbokning av uppdrag kan inte ske. Ombokning kan i undantagsfall ske om parterna kommer överens om det.

3.3 Bofint äger rätt att omboka städning för Abonnemang och Tjänst inom 24 timmar till av Kunden angiven e-postadress. Bofint har rätt till att omboka städning vid sjukdom av personal och detta ska kommuniceras med kunden.

3.4 Då städning infaller på en helgdag avbokas denna automatiskt.

4 . Åtkomst till lokal och avvikande förhållande avseende lokalens skick

4.1 Kunden åtar sig att tillgodose att Bofint har fri åtkomst till lokalen vid varje uppdragstillfälle. Med fri åtkomst avses att Bofint har tillgång till lokalen på utsatt tid och kan lämna lokalen på utsatt tid. Om uppdrag uteblir för att Bofint inte får åtkomst till lokalen på utsatt tid äger Bofint rätt att fakturera Kunden full betalning som om uppdraget hade utförts för det enskilda uppdragstillfället.

4.2 Bofint ska beredas tillgång till alla de utrymmen som ska städas. För det fall Bofint inte bereds tillträde till lokalen till viss del, eller i sin helhet, och detta medför att Bofint inte till viss del eller i sin helhet kan genomföra uppdraget ska Bofint likväl erhålla full ersättning som om städning av hela lokalen hade genomförts.

4.3 Är ytorna som ska städas avvikande i den bemärkelsen att de föranleder mer omfattande städning än vad som skäligen kan krävas i förhållande till vad som kan anses vara en normalt för liknande lokal inom viss verksamhet, vad Kunden har uppgett och omständigheterna i övrigt, äger Bofint rätt att debitera sin extra nedlagda tid enligt vad Abonnemangsavtalet uppger om pris för Tilläggstjänst. I samråd med Kunden äger Bofint istället avstå från att städa den aktuella ytan utan att detta medför något avdrag på priset.

4.4 För det fall Kunden i förväg får kännedom om omständigheter som medför att lokal inte kan städas eller kräver en mer omfattande insats enligt punkten 4.3 ska Kunden så snart den fått kännedom om omständigheten, kontakta Bofint och informera om detta. Bofint äger då rätt att antingen avsäga sig uppdraget för just det tillfället eller att utföra städning vid ett senare tillfälle.

5 Priser och fakturering

5.1 Vid Abonnemang utgår ett fast pris varje månad enligt vad som framgår av Abonnemangsavtalet. I enstaka fall utgår pris per tillfälle vilket då anges i Abonnemangsavtalet.

5.2 Förbrukningsmaterial som ej är en förutsättning för utförandet av uppdraget debiteras separat.

5.3 Bofint erbjuder städning under röda dagar. För detta debiteras Kunden en Tilläggskostnad enligt vid var tid gällande prislista. Vidare faktureras Kunden extra för Tilläggstjänster som utförs vid utförande av uppdraget i enlighet med vad som anges i Abonnemangsavtalet.

5.4 Bofint äger rätt att göra prisjustering enlig det städindex som SCB tagit fram tillsammans med Almega Serviceentreprenörerna. Prisjusteringen görs i maj varje år och följer den procentuella kostnadsökning som SCB:s städindex anger. Rätten att justera priset gäller från dagen från Abonnemangsavtalets undertecknande.

5.5 Fakturering för Abonnemang sker månadsvis i efterskott med betalning inom 20 dagar, om inget annat anges i Abonnemangsavtalet. Efter förfallodag debiteras kunden dröjsmålsränta enligt då vid tid gällande räntesats enligt räntelag (1975:635).

5.6 Fakturering för Tilläggstjänst faktureras i efterskott med 20 dagars betalningstid. Efter förfallodag debiteras kunden dröjsmålsränta enligt då vid tid gällande räntesats enligt räntelag (1975:635).

5.7 Bofint skickar faktura via e-post. Vid förfrågan ombesörjer Bofint pappersfaktura mot en administrativ avgift om 35 kr per faktura.

6. Reklamation och försäkring

6.1 Bofint innehar sedvanlig ansvarsförsäkring, vilken ska täcka sådan sak- eller personskada som orsakas av Bofints personal på grund av oaktsamhet i samband med utförandet av Bofints tjänster.

6.2 Bofints personal har kollektivavtal och schyssta villkor, samt har underskrivit sekretess avtal vid anställningens början hos Bofint. Personalen ska alltid bära ID06 kort.

6.3 Reklamation på grund av att Kunden är missnöjd med utförd tjänst ska göras inom 12 timmar från städtillfället genom e-post. Om Bofint bedömer att det föreligger brist i utförande ska Bofint inom 24 timmar antingen avhjälpa bristen eller erbjuda Kunden prisavdrag. Någon ytterligare påföljd äger Kunden inte göra gällande.

7. Avtalstid och uppsägning vid abonnemang och tjänst

7.1 Bofints Abonnemang är ett löpande abonnemang med totalt 3 månaders uppsägningstid.

7.2 Uppsägning ska ske via e-post till e-postadressen info@bofint.se. Uppsägning från Bofints sida ska ske till den epost som anges i Abonnemangsavtalet.

7.3 Avtalet kan inte överlåtas till annan part utan att Bofint ger sitt skriftliga samtycke.

8. Tvist

8.1 Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol och av svensk rätt.

 

Gäller avtal tecknade efter 2020-01-01